Algemene voorwaarden OMP

De algemene voorwaarden van Online Marketing Pro, hierna te noemen OMP, zijn onderverdeeld in twee onderdelen. Sectie A gaat over de online trainingen. Sectie heeft betrekking op Business Begeleiding.

Artikel 1- definities

 • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden
 • Aanmelddatum: de datum waarop een klant zich inschrijft voor een cursus of begeleiding.
 • Begeleidingsduur: de duur van begeleiding, tips en adviezen.
 • Cursus: een gestructureerd en georganiseerd voor gamma dat gericht is op een specifiek onderwerp of vakgebied. Bedoeld om deelnemers te voorzien van kennis, vaardigheden en inzichten.
 • Cursist: natuurlijk persoon of rechtspersoon die de cursus volgt.
 • Klant: natuurlijk persoon of rechtspersoon dat een cursus volgt of begeleiding ontvangt.
 • OMP: Online Marketing Pro, onderdeel van Bianca Walraven met KvK-nummer 66547652, gevestigd in de gemeente Venlo.
 • Prijs: de totale prijs voor begeleiding of de cursus, inclusief bijkomende kosten en btw.
 • Redelijke vergoeding: de vergoeding die de klant betaalt bij annulering of tussentijdse beëindiging van de overeenkomst. De redelijke vergoeding bestaat uit een percentage van de prijs.
 • Startdatum: de datum waarop de cursus of begeleiding gepland is, of daadwerkelijk start.
 • Studieduur: de duur van de cursus.
 • Verlengde begeleiding: de periode waarmee begeleiding, vaak na de cursus, verlengd wordt.

Sectie 1: Online trainingen

Artikel 2- Inschrijving

De deelnemer schrijft zich online in voor de trainings of het trainingsprogramma. De inschrijving is pas geldig na ontvangst van de betaling of het voldoen van de eerste betalingstermijn.

Vanwege de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen (voor particulieren) vindt de startdatum altijd op minimaal 14 dagen na inschrijving plaats. Ondernemers (zzp, eenmanszaak, vof, bv etc.) hebben een bedenktijd van 7 dagen waardoor het mogelijk is om de training 7 dagen na de inschrijfdatum te laten starten. Op voorwaarde dat er een geschikte startdatum beschikbaar is.

Artikel 3 – Prijs

De kosten van begeleiding, de training en eventuele bijkomende kosten staan vermeld in de informatie bij de dienst of het product.

Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw. Het betreft geen wettelijk erkende Opleidingen waardoor deze niet zijn vrijgesteld van btw.

Artikel 4 – aanvullende gegevens

Bij inschrijving van een training of het aanvragen van begeleiding verplicht de klant zich tot het leveren van een aantal wettelijk vereiste gegevens. Dit zijn de gegevens zoals die op de factuur en/of het certificaat moeten staan (NAW-gegevens, eventuele bedrijfsgegevens en contactgegevens).

Bij het inschrijven voor OMP Kids mag alleen een volwassen vertegenwoordig of ouder het kind inschrijven. Hierbij moeten de betalingsgegevens van de volwassene worden vermeld.

Artikel 5 – Betaling

Betaling van de prijs vindt uiterlijk op de vervaldatum plaats, zoals deze op de factuur staat.

De eerste termijn van de cursus/het volledige bedrag moet betaald zijn vóór aanvang les 1 of ontvangst van het lesmateriaal, met een minimum van 2 dagen voor aanvang van de eerste les.

Wanneer de betalingstermijn is verstreken is de klant van rechtswege in verzuim. OMP stuurt de klant een betalingsherinnering waarbij de klant binnen de genoemde termijn alsnog het openstaande bedrag van betalen. Wanneer de klant na deze termijn niet heeft betaald, brengt OMP wettelijke handels rente in rekening.

Eventuele gerechtelijke incassokosten of buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de klant.

Zowel particuliere- als zakelijke klanten blijven zelf verantwoordelijk voor betalingsverplichtingen, wanneer deze betaling door een derde wordt uitgevoerd.

Artikel 6 – Annuleren

Een particuliere klant kan de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na totstandkoming van de overeenkomst annuleren. Hierbij is geen opgaaf van redenen nodig.

De klant annuleert per e-mail of telefonisch. Hierbij ontvangt de klant een bevestiging van de herroeping. Eventueel betaald geld wordt teruggestort op de bankrekening van de klant.

De deelnemer kan de inschrijving kosteloos annuleren tot 7 dagen voor aanvang van de training. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt 10% van de cursusprijs in rekening gebracht. Dit geldt voor zakelijke en particuliere klanten. Eventueel een teveel aan betaald geld wordt gerestitueerd, met aftrek van de verplichte 10% van de prijs.

Bij annuleren op de startdatum van de training, of gedurende de training, blijft de klant het volledige bedrag verschuldigd aan OMP.

Artikel 6a – Annuleren virtuele classroom

Indien het aantal aanmeldingen voor een training niet voldoende is, staat het OMP vrij om de startdatum en/of het tijdstip te verplaatsen. Dit gebeurt altijd in overleg met de klant.

Indien tussen OMP en de klant geen overeenstemming ontstaat over de wijzigingen, heeft de klant het recht om de training kosteloos te annuleren. Een eventuele betalingsverplichting met betrekking tot een andere training of begeleiding blijft bestaan.

Artikel 6b – Wijzigingen

OMP behoudt zich het recht voor om algemene wijzigingen aan te brengen in de trainingsinhoud, de duur van de training en de toegangsperiode tot de extra begeleiding. Eventuele wijzigingen worden tijdig gecommuniceerd. Algemene wijzigingen hebben nooit betrekking op lopende training, het is dan ook niet mogelijk op basis van deze wijzigingen een training kosteloos te annuleren.

Artikel 7 – Studieduur en verlengen van de studieduur

De overeenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur van de training.

De klant heeft de mogelijkheid om de studieduur te verkorten of te verlengen. Dit gebeurt altijd in overleg met OMP.

Het verkorten van de training heeft tot gevolg dat er meerdere dagen per week (individuele) les wordt gevolgd, waarmee de kans bestaat dat de klant in een andere virtual classroom wordt geplaatst is.

Het verlengen van de training heeft tot gevolg dat de klant in een andere virtuele klas nu wordt geplaatst.

Het verkorten of verlengen van de training is alleen mogelijk wanneer er virtuele lessen beschikbaar zijn. Indien er geen plek beschikbaar is moet de klant wachten totdat er ergens plek vrijkomt. Dit kan betekenen dat de training onverhoopt langer geduurd dan verwacht.

Artikel 7a – Verplaatsen van de training

De klant of cursist kan eenmalig de cursusdatum kosteloos verplaatsen. Dit kan alleen naar een andere beschikbare datum, mits dit minimaal 14 dagen voor aanvang van de training wordt aangevraagd. Bij verplaatsing binnen 14 dagen voor aanvang van de training is het afhankelijk van de beschikbare plekken of de training verplaatst kan worden. De klant kan eventueel de training binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst kosteloos annuleren, of binnen zeven dagen voor aanvang van de training.

Artikel 8 – Service na de training

De trainingen in en viruele classroom zijn voorzien van een extra serviceduur van twee weken. Deze start na de laatste les. Gedurende die twee weken mag de klant eenmaal per week hulp bij het onderwerp vragen.

Tegen meerprijs kan de klant zijn werk laten redigeren. Ook is het mogelijk om SEO blogs, artikelen of sociale media posts door OMP te laten schrijven. Deze kosten vallen buiten de prijs en worden apart in rekening gebracht. De factuur hiervoor is afkomstig van Bianca Walraven.

Artikel 9 – Certificaat

Indien van toepassing wordt de training afgesloten met een individuele les waarbij opdrachten worden besproken.

Na het voltooien van de training ontvangt de deelnemer een OMP certificaat. Dit certificaat is een bewijs van deelname.

Artikel 10 – Auteursrecht

Het cursusmateriaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gekopieerd of verspreid, zonder toestemming van de auteur.

Artikel 11 – Garantie

De auteur garandeert dat de cursusinhoud voldoet aan de opgegeven specificaties en dat de deelnemer de training zonder technische problemen kan volgen. De klant is zelf verantwoordelijk voor een goed werkende webcam en een stabiele internetverbinding.

Mochten zich vanuit OMP technische problemen voordoen dan wordt de virtuele les kosteloos verplaatst.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

OMP is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het volgen van de training.

Artikel 13 – Privacy

De persoonsgegevens van de deelnemer worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden zonder toestemming van de deelnemer.

Gegevens worden niet langer bewaard als strikt noodzakelijk. Na het voltooien van de cursus worden klantgegevens verwijderd. Gegevens worden niet bewaard met betrekking tot marketingdoeleinden. Wel is het mogelijk dat de klant een follow-up ontvangt, zoals het vragen om een review of de vraag of er behoefte is aan extra begeleiding. Dit vindt altijd via de e-mail plaats, waarbij alleen het e-mailadres van de klant gebruikt wordt.

Het staat de klant vrij om inzage te krijgen in de gegevens die OMP heeft opgeslagen. Het is altijd mogelijk om gegevens aan te laten passen of te laten verwijderen. Dit geldt ook met betrekking tot follow-ups.

OMP heeft een fiscale bewaarplicht met betrekking tot facturen.

Artikel 14 – Klachten en toepasselijk recht           

Klachten over de training of het trainingsprogramma kunnen worden gemeld bij OMP, in ieder geval zo snel mogelijk en uiterst 6 weken na afloop van de dienst. OMP streeft naar een bevredigende oplossing voor beide partijen. Op deze algemene voorwaarden en de trainingen is Nederlands recht van toepassing.

Sectie 2: Business Begeleiding

Artikel A – Doelstellingen

De doelstellingen van de begeleiding worden van tevoren vastgesteld en schriftelijk (per e-mail) vastgelegd. Beide partijen moeten akkoord gaan met deze doelstellingen, voordat de begeleiding begint.

Artikel B – Vertrouwelijkheid

Alle informatie die tijdens de begeleiding wordt gedeeld, wordt als vertrouwelijk beschouwd. OMP zal de informatie nooit zonder toestemming van de klant met derden delen. Dit geldt ook voor de resultaten van de begeleiding.

Indien de resultaten worden gebruikt voor het schrijven van praktijkvoorbeelden, blijft de klant hierbij anoniem en niet herkenbaar voor derden. Naam, branche, niches of situatie worden zo aangepast dat derden de oorspronkelijke klant niet herkennen.

Met toestemming worden reviews, bedrijfsnaam, bedrijfslogo of andere zaken van de klant gebruikt, ter promotie van OMP.

Artikel C – Aansprakelijkheid

De business begeleider (OMP) is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de begeleiding. De klant is zelf verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen en het uitvoeren van acties op basis van de begeleiding.

Artikel D – De duur van de begeleiding wordt van tevoren vastgesteld en schriftelijk (digitaal) vastgelegd. De begeleidingsduur van OMP Business+ staat vooraf vast. De begeleiding kan worden verlengd, indien beide partijen hiermee akkoord gaan.

Artikel E – Aanmelden

Het aanmelden voor overige Business Begeleiding vindt via het inschrijfformulier, telefonisch of per e-mail plaats. De klant ontvangt een bevestiging van zijn aanmerking via de e-mail.

Artikel F – Kosten en betaling

De kosten voor de begeleiding worden van tevoren vastgesteld. Genoemde bedragen zijn altijd inclusief btw, dit geldt ook voor ondernemers. Business Begeleiding is niet vrijgesteld van btw.

Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Ook wanneer de begeleiding inmiddels gestart is.

Wanneer de betalingstermijn is verstreken is de klant van rechtswege in verzuim. OMP stuurt de klant een betalingsherinnering waarbij de klant binnen de genoemde termijn alsnog het openstaande bedrag van betalen. Wanneer de klant na deze termijn niet heeft betaald, brengt OMP wettelijke handels rente in rekening.

Eventuele gerechtelijke incassokosten of buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de klant.

Zowel particuliere- als zakelijke klanten blijven zelf verantwoordelijk voor betalingsverplichtingen, wanneer deze betaling door een derde wordt uitgevoerd.

Artikel G – Annuleren

Particuliere klanten kunnen binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst kosteloos opstijgen.

Bij annulering van de begeleiding binnen 24 uur voor aanvang wordt 50% van de afgesproken kosten in rekening gebracht. Gaat het om een compleet pakket dan wordt de dagprijs in rekening gebracht. Dit geldt voor particuliere én zakelijke klanten.

Artikel H – Tussentijdse opzegging

Beide partijen hebben het recht om de begeleiding op elk moment op te zeggen. De klant heeft bij tussentijdse opzegging de verplichting om, voor werk dat al is verricht, te betalen.

Artikel I – Aansprakelijkheid

OMP is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van Business Begeleiding.

Artikel J – Privacy

De persoonsgegevens van de deelnemer worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden zonder toestemming van de deelnemer.

Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Na het afronden van de begeleiding worden klantgegevens verwijderd. Gegevens worden niet bewaard met betrekking tot marketingdoeleinden. Wel is het mogelijk dat de klant een follow-up ontvangt, zoals het vragen om een review of de vraag of er behoefte is aan extra begeleiding. Dit vindt altijd via de e-mail plaats, waarbij alleen het e-mailadres van de klant gebruikt wordt.

Het staat de klant vrij om inzage te krijgen in de gegevens die OMP heeft opgeslagen. Het is altijd mogelijk om gegevens aan te laten passen of te laten verwijderen. Dit geldt ook met betrekking tot follow-ups.

OMP heeft een fiscale bewaarplicht met betrekking tot facturen.

Artikel K – Geschillen en toepasselijk recht

Eventuele geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel L – Wijzigingen

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De meest recente versie is altijd beschikbaar op de website van Online Marketing Pro.

Schuiven naar boven